Vergunningen

Omgevingsvergunning

In Nederland gaat bijna niets zonder vergunning. Voor aanpassingen aan de buitenkant van een huis is altijd een bouwvergunning nodig. In Nederland is de bouwvergunning per 1 oktober 2010 vervangen door een meeromvattende omgevingsvergunning. De vergunning wordt afgegeven door de gemeente.
Bij de beoordeling of een bouwvergunning moet worden verstrekt, wordt getoetst of het bouwplan voldoet aan vier regels:
• Het bestemmingsplan;
• Het Bouwbesluit;
• De lokale Bouwverordening;
• De redelijke eisen van welstand.

Een eenvoudige aanvraag gaat via de reguliere procedure. Deze heeft een beslistermijn van uiterlijk acht weken. Complexere aanvragen gaan via de uitgebreide procedure. Deze heeft een beslistermijn van uiterlijk 26 weken. In deze periode ligt de omgevingsvergunning zes weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt deze zonder afspraak inzien. Het is afhankelijk van diverse factoren of een aanvraag wordt afgehandeld via de reguliere of uitgebreide procedure. Hiermee spelen aard en omvang en situering een belangrijke rol. Aanvragen die betrekking hebben op een Rijksmonument of een tijdelijke ontheffing vallen altijd onder een uitgebreide procedure.
Soms kan de beslistermijn voor een omgevingsvergunning worden verlengd. Bijvoorbeeld als er nog wat informatie ontbreekt, of wanneer er documenten uit het buitenland moeten komen. Ook kan de beslistermijn verlengd worden als een ander nog te nemen besluit, invloed kan hebben op de aanvraag. Bijvoorbeeld bij een wijziging van het bestemmingsplan. Een verlenging van de beslistermijn kan slechts eenmalig voor een periode van maximaal zes weken. Dit geldt voor zowel de reguliere als de complexere vergunning. Mocht de beslistermijn voor u aanvraag worden verlengd, dan krijgt u daar altijd bericht over.
Bij sommige aanvragen kan sprake zijn van een kortere termijn. Meer informatie hierover vindt u bij flitsvergunning.
Firma00 is zeer ervaren in de formulering en de aanvraag van de gevraagde vergunning. Deze ervaring scheelt de klant enorm veel tijd en geld.